Rreth nesh

A jeni të paqartë për të ardhmen? Le ta formojmë atë së bashku!

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë
(SRC-FE) do të kryejë studime në fushë e ekonomisë me fokus të
veçantë rreth sipërmarrjes dhe inovacionit, për të përmbushur objektivat
e Planit Strategjik të Universitetit, Fakultetit dhe Departamenteve. SRC-
FE ofron disa fusha studimi si:
 Sipërmarrja, Inovacioni dhe Ndryshimet teknologjike.
 Analizat e Biznesit, Tregtia Elektronike, Siguria e Informacionit.
 Turizmi, Marketingu dhe Zhvillimi Rajonal.
 Tregjet, institucinet dhe ligjet financiare.
 Mikrofinanca dhe kontabiliteti në ekonomitë në tranzicion.
 Kapitali human dhe rritja ekonomike.
 Metodat sasiore/cilesore dhe modelimi ekonomik.
 Kultura dhe krijimtaria.

 Fusha të tjera që u interesojnë antarëve të Fakultetit dhe
Universitetit që lidhen me realizimin e qëllimit të saj.