Politika

SRC-FE do të mbështesë pedagogët, studentët, industrinë/biznesin dhe komunitetin për të zhvilluar idetë e biznesit dhe për t'i shndërruar ato në projekte të zbatueshme. 

Politika

SRC-FE do të bashkëpunojë mes anëtarëve të saj duke sjellë botime të përbashkëta, prezantime të përbashkëta, do të nxisë bashkë-aplikimin për grante, do të nxisë transferimin e njohurive, si dhe do të mbikëqyrë studentët e saj. 

Politika

SRC-FE do të vendosë lidhje si brenda dhe jashtë universitetit; do të organizojë seminare, workshope, konferenca, leksione të hapura; do të kërkojë fonde të jashtme për kërkime dhe do të diseminoj rezultatet e
projekteve. 

Rezultatet

Gërshetimi i ideve inovative me zbulimet kërkimore nga kërkuesit shkencor do të nxisë sipërmarrjen në Vlorë duke përmirësuar cilësinë e jetës, duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe duke përmirësuar konkurueshmërinë e sektorit privat në tregun global.